KOWALEWSKI & WOLFF


o egzekucji sądowej z pasją

Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi

Księga Jubileuszowa Doktora Zbigniewa Szczurka

„Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi” – myśl przewodnia Księgi Jubileuszowej Doktora Zbigniewa Szczurka oddaje w pełni powody, dla których Dzieło powstało. Ta maksyma, która przyświeca Jubilatowi, winna być zawsze drogowskazem zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa, początkiem dla wszelkich działań związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa, podstawą dla podejmowanych decyzji. Księga to 29 doborowych tekstów prawnych z różnych dziedzin prawa, głównie jednak związnych, podobnie jak sam Jubilat, z prawem cywilnym i materialnym.

Jak zauważył jeden z recenzentów Księgi, prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca: teksty mają różny charakter: od esejów poprzez opinie prawne, aż po studia naukowe. Niektóre zawierają tezy dyskusyjne, co jest ich zaletą, inne mają charakter sprawozdawczy. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana, co czyni tom zajmującą i inspirującą lekturą. Polecamy!

Zdjęcia publikacji:

Lista tekstów:

1. Przemysław Banasik, W stronę menedżeryzmu sądowego – czy zasady Petera F. Druckera można wykorzystać w budowaniu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce

2. Artur Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji

3. Mirosława Brodecka, Zdzisław Brodecki, Mediacja i ugoda w sprawach opiekuńczych. Refleksje zza stołu sędziowskiego

4. Aleksandra Budniak, Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny

5. Jerzy Ciszewski, Wpływ integracji europejskiej na niemiecki model spółki z o.o.

6. Anna Dalkowska, Skutki rozszerzonej egzekucji administracyjnej dla wierzyciela publicznoprawnego w następstwie wyroku pauliańskiego

7. Monika Dziewulska, O konieczności prawidłowego stosowania w postępowaniu egzekucyjnym instytucji złożenia wyjaśnień celem pozyskania informacji o majątku dłużnika. Zagadnienia wybrane

8. Łukasz Goździaszek, E-uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym

9. Jolanta Jabłońska-Bonca, Zacieranie granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem w XXI w. a problemy prywatnych detektywów – szkic tematu

10. Grzegorz Jędrejek, Bierna legitymacja procesowa w przypadku powstania szkody na drodze krajowej w granicach miasta na prawach powiatu

11. Zenon Knypl, Obniżanie wysokości stosunkowej opłaty egzekucyjnej ze względu na nakład pracy komornika, sytuację majątkową oraz dochody dłużnika

12. Marek Koenner, Wybrane zagadnienia procesowe na tle materialnoprawnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

13. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Judging in the European legal space. Building blocks for the debate on the state of Polish judiciary

14. Wojciech Kowalski, Prywatność, czyli prawo do bycia pozostawionym w spokoju – współczesne rozumienie i kształt

15. Marzena Kruk, Mediacja w sprawach karnych okiem kryminologa

16. Hanna Langa-Bieszki, Wybrane zagadnienia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

17. Katarzyna Łasak, Justiciability of the right to water in international law

18. Małgorzata Manowska, Kilka uwag dotyczących charakteru i stosowania art. 10501 oraz art. 10511 k.p.c.

19. Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Specyfika prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności – zagadnienia wybrane

20. Zbigniew Merchel, Wyłączenie komornika

21. Oktawian Nawrot, Badania na ludzkich embrionach a europejska inicjatywa obywatelska „Jeden z nas” – uwagi z perspektywy członka Zespołu ds. Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie

22. Piotr Osowy, Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego (zagadnienia wybrane)

23. Kazimierz Piasecki, Wykładnia prawa zawarta w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Powszechnego oraz Sądu do spraw Służby Publicznej z punktu widzenia teorii źródeł prawa

24. Andrzej Powałowski, Zdolność do czynności prawnych jako przesłanka wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną

25. Marek Skwarcow, Modyfikacja środka odwoławczego w polskim postępowaniu karnym

26. Joanna Studzińska, Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym – problemy praktyczne

27. Jarosław Świeczkowski, Współuczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym

28. Andrzej Szmyt, W sprawie pojęcia „forma pisemna” w przepisach regulaminu Sejmu RP

29. Diana Trzcińska, Problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta na gruncie art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w kontekście zgodności jego uregulowań z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

O książce:

Tytuł:
Redakcja naukowa:
Recenzenci:
Sekretarz wydania:

Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi
dr Jarosław Świeczkowski
prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca oraz prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
Monika Dziewulska

Parametry książki:

Format:
Objętość:
Oprawa:
Cena:
ISBN:

B5
506
twarda
129 zł/egz. brutto
978-83-86820-51-1


Nasze marki:

                   


Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff s.c.
wolff.pl